Taloussanasto-kansankielella-mita-tarkoittaa

Taloushallintosanaston ymmärtäminen

Tekipä yritys mitä tahansa, sen on tärkeää seurata lukujaan ja ymmärtää talouteen liittyviä termejä - ja niiden merkitys suhteessa liiketoimintaansa. Pahimmassa tapauksessa yrityksessä seurataan vain pankkitilin saldoa - se ei riitä, jos toiminta on muutakin kuin harrastustoimintaa.

Yrittäjän ei tarvitse olla taloushallinnon ammattilainen. Taloussanaston hallinta luo kuitenkin pohjaa jokaisen yrityksen taloushallintoon ja johtamiseen. Lukujen ymmärtäminen, jäsentely ja seuraaminen auttaa irrottamaan katseen epäolennaisista asioista. Samalla se auttaa johtamaan yritystä kohti haluttua suuntaa, olipa se sitten kannattavuus, kasvu, tai molemmat.

Tästä materiaalista löydät selityksen sille, mitä mikäkin talouteen liittyvä sana tarkoittaa. Saat tietoa siitä, mikä minkäkin termin merkitys on yritykselle. 

 

Taloushallinnon sanasto 

Termi
Selitys kansankielellä
Merkitys yritykselle
Aktivointi Kulun siirtäminen taseeseen omaisuudeksi. Kulu ei vaikuta kerralla tilikauden tulokseen kyseisenä tilikautena vaan jakautuu useammalle tilikaudelle siitä tehtyjen poistojen kautta.
Automaatio (maksaminen) Järjestelmä maksaa laskut automaattisesti niiden eräpäivänä. Yhden työvaiheen poisjääminen ja maksuviiveiden vähentyminen.
Automaatio (maksukehotukset/perintä) Järjestelmä lähettää maksukehotukset/perintälaskut automaattisesti haluttuina erääntymispäivinä. Yhden työvaiheen poisjääminen ja maksuviiveiden vähentyminen. Maksuvalmiuden parantuminen.
Automaattinen kirjanpito Kirjanpitotositteiden muodostuminen automaattisesti järjestelmän ja/tai esimerkiksi kirjanpitäjän määrittämien ehtojen mukaisesti. Automaatio helpottaa ja nopeuttaa kirjanpitoa mutta ei kokonaan korvaa ihmistä.
Automatisoitu taloushallinto Kts. automaattinen kirjanpito.  
Budjetti/talousarvio Yrityksen talouden suunnitelma esimerkiksi seuraavalle 12 kuukaudelle tuotoista ja kuluista. Helpottaa yrityksen taloudellisen tilan hahmottamista ja ennustamista.
Current ratio Maksuvalmiuden tunnusluku, joka mittaa miten hyvin lyhytaikaiset saamiset(esim. myyntisaamiset) ja kassavarat sekä varasto yhdessä kattavat lyhytaikaiset velat (esim. osto- ja verovelat). Current ratio toimii paremmin toimialojen välisessä vertailussa. Tunnusluvun ollessa yli 2,5 se on erinomainen ja tunnusluvun ollessa alle 1 se on heikko. - Hyvä  current ratio kertoo, että yritys selviytyy varmemmin yllättävistä menoista. Tällöin myös edellykset saada tarvittaessa rahoitusta ovat paremmat.
Digitaalinen allekirjoitus Kts. sähköinen allekirjoitus.  
Digitaalinen tilinpäätös (iXBRL) Tilinpäätös laaditaan täysin sähköisesti kirjanpito-ohjelman sisällä, allekirjoitetaan sähköisesti paikasta riippumatta ja lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukselle sähköistä rajapintaa pitkin. Osakeyhtiön julkinen tilinpäätös sisältää vain ne tiedot joita sen kuuluu sisältää ja täsmää aina kirjanpitoon. Sähköisen tilinpäätöksen läpimenoaika julkisiin tietopalveluihin on huomattavasti nopeampi kuin perinteisen PDF-skannatun ja tiedot ovat aina oikein.
Ennakkoperintärekisteri     Verohallinnon ylläpitämä rekisteri, johon kuulumisen myötä yritys huolehtii itse ennakkoverojen maksamisesta. Jos yritys ei kuulu ennakonperintärekisteriin ja yritys laskuttaa asiakkaitaan tehdystä työstä, on asiakkaan velvollisuus maksaa ennakonpidätys verohallinnolle.
Ennakkovero Arvio kuluvan tilikauden tuloverosta. Verohallinto arvioi määrän perustuen edellisten tilikausien verotettavaan tulokseen, mutta määrä voidaan myös määritellä itse. Maksetaan tilikauden aikana etukäteen. Tarvittaessa ennakkoveroa voi muuttaa kesken tilikauden, jos arvio osoittautuukin virheelliseksi. Jos virheellistä arviota ei muuteta, maksetaan erotus jäännösverona tai verohallinto palauttaa erotuksen.
Eurooppa-normin (EN) mukainen lasku

EN16931-standardi määrittää laskujen tietosisältöjä ja laskentasääntöjä.

Laskujen tietosisältö ja laskentakaavat ovat tarkkaan vakioituja. Esimerkiksi laskuriveillä käytettävät yksiköt ovat tarkkaan määritettyjä.

Eurooppa-normin mukaisia laskuja ovat kansalliset Finvoice 3.0 EN ja TEAPPS 3.0 EN sekä kansainvälinen PEPPOL BIS v. 3.0.

Laskujen tietosisältö ja laskentakaavat ovat tarkkaan vakioituja ja niiden automaattinen käsittely on tehokkaampaa.

Fennoan käyttöliittymä auttaa täyttämään laskut oikein. Laskurivien yleisesti suomessa käytössä olevat yksiköt muunnetaan taustalla automaattisesti standardin mukaisiksi.

Finvoice 3.0 ja TEAPPS 3.0


Kansallisten verkkolaskuformaattien versiot 3.0, jotka toivat mukanaan tuen niihin Eurooppa-normin mukaiselle tietosisällölle. 3.0 formaatit mahdollistavat Eurooppa-normia löyhemman tietosisällön. Mikäli tietosisältö on tehty Eurooppa-normin ja sitä myöten EN16931 mukaisesti, käytetään laskuista nimitystä Finvoice tai TEAPPS 3.0 EN.

Finvoice ja TEAPPS 3.0 muotoiset laskut eivät ole Eurooppa-normin mukaisia laskuja. Vain Finvoice ja TEAPPS 3.0 EN laskut ovat Eurooppanormin mukaisia laskuja.

Integraatio Kahden järjestelmän liittäminen toisiinsa, jolloin ne pystyvät ”keskustelemaan” keskenään (esimerkiksi verkkokaupan ja taloushallintojärjestelmän). Mahdollistaa automaattisen tiedonsiirron järjestelmien välillä ja vähentää näin manuaalisesti syötettävän tiedon määrää. 
Jäännösvero Lopullisen veron ja ennakkoverojen erotus. Jos verojen määrää ei ole ennakoitu, jäännösvero voi muodostua suureksi ja tuottaa yllätyksiä kassanhallintaan.
Kannattavuus Yrityksen myynnit ovat suuremmat kuin sen kulut. Yritystoiminnan edellytys pitkällä aikavälillä.
Kiinteät kulut Kulut jotka eivät ole riippuvaisia liikevaihdosta, esim. vuokra, vakuutukset. Mitä pienemmät kiinteät kulut ovat, sitä vähemmän myyntiä eli liikevaihtoa tarvitaan että yritystoiminta on kannattavaa.
Kirjanpito Yrityksen taloudellisen toiminnan ja tilan kuvaaminen yksittäisten liiketapahtumien tarkkuudella sekä koostaminen raportoitavaan muotoon. Taloudellisten tietojen seuraamisen, kirjaamisen ja raportoimisen mahdollistaminen.
Kirjanpito pilvipalvelu     Kts. sähköinen taloushallinto.  
Kirjanpito-ohjelma Ohjelma, joka koostaa yrityksen kirjanpidon tallennetuista tapahtumista. Tehostaa ajankäyttöä ja helpottaa yrityksen talouden seurantaa.
Kirjanpitosovellus Kts. kirjanpito-ohjelma.  
Kuluttajaverkkolasku Lasku, joka ohjautuu yksityishenkilön verkkopankkiin. Hyödynnettävissä jos samaa henkilöä laskutetaan usein/toistuvasti. Maksuviiveiden vähentyminen, kun lasku ei huku esim. sähköpostiin.
Käyttökate-% Kannattavuuden tunnusluku joka kertoo varsinaisen toiminnan kannattavuuden. Tunnusluvulle ei ole yleisiä ohjearvoja, vaan vertailu tulee tehdä saman toimialan yritysten kesken. Käyttökate on tulos ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Hyvä käyttökate-% kertoo että yrityksellä on hyvät edellytykset menestyä, joten esimerkiksi lainaneuvotteluissa tällä on suuri merkitys.
Käännetty arvonlisäverovelvollisuus Rakennusalalla esim. aliurakoitsijat eivät laskuta arvonlisäveroa, vaan vasta pääurakoitsija suorittaa arvonlisäveron. Myyntilasku ei sisällä arvonlisäveroa.
Laskentakohde/Kustannuspaikka/Dimensio Seurantakohde, jonka avulla tapahtumia voidaan kohdistaa esimerkiksi tietylle projektille. Laskentakohteen avulla voidaan muodostaa esim. tuloslaskelma josta voi tarkistella yrityksen eri projektien kannattavuutta.
Laskutusohjelmisto/Laskutusohjelma Ohjelma, jonka avulla voit luoda ja lähettää myyntilaskuja sekä maksumuistutuksia. Mahdollistaa tehokkaan laskutusprosessin ja tätä kautta laskujen maksuviivästykset vähenevät.
Liikevaihto Toiminnan myyntituotot arvonlisäveron ja alennusten jälkeen. Kertoo toiminnan laajuudesta.
Luottotappio Luottotappio syntyy kun asiakas ei ole maksanut myyntilaskua eikä maksua saada perittyä asiakkaalta. Jos yritys ei saa maksua asiakkaaltaan, se vaikuttaa yrityksen kassanhallintaan.
Maksuperusteinen kirjanpito Tulot ja menot kirjataan vasta kun ne on maksettu. Kirjanpidosta ei saa täyttä hyötyä ja taloudellisen tilan seuranta voi vaikeutua.
Maksuvalmius Yrityksen kyky selviytyä maksuistaan ajallaan. Yritys välttyy viivästyskoroilta sekä mahdollisilta maksuhäiriömerkinnöiltä.
Matkalaskuohjelma Ohjelman avulla voi hoitaa matkalaskujen tekemisen ja maksun sekä niihin liittyvät ilmoitukset. Helpottaa matkalaskujen hallintaa.
Moderni taloushallinto     Kts. automaattinen kirjanpito.  
Muuttuvat kulut Kulut, jotka ovat riippuvaisia myynnistä esim. ostot. Mitä pienemmät muuttuvat kulut ovat suhteessa myyntiin, sitä suurempi on myyntikate.
Myyntikate Liikevaihdon ja muuttuvien kulujen erotus.  Kertoo tuotteiden/palveluiden yhteiskatteen. Katteen määrä riippuu myytyjen tuotteiden/palveluiden määrästä, myyntihinnoista sekä sovituista ostohinnoista. 
Myyntilasku Ostajalle lähetettävä lasku toimitetusta tuotteesta tai palvelusta. Muodostaa myyjälle saatavan.
Nettotulos Yrityksen varsinaisen toiminnan tulos rahoituserien ja verojen jälkeen.  Toimii useimmiten voitonjaksopäätöksen pohjana. Antaa selkeämmän kuvan liiketoiminnasta kuin käyttökate, koska luvussa on huomioitu mm. rahoituskulut, kuten korot.
Oma pääoma Taseen osa josta selviää kuluvan sekä aiempien tilikausien tuloksien yhteismäärä, yritykseen sijoitetut varat sekä mahdollinen arvonnousu. Oltava positiivinen, jotta yritystä voidaan pitää kannattavana ja jotta osakeyhtiö voi jakaa osinkoa. 
Oma-aloitteiset verot Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisävero, ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu. Oma-aloitteisista veroista tulee tehdä ilmoitukset verohallinnolle jos yritys kuuluu arvonlisäverorekisteriin ja/tai se maksaa palkkaa. Yrityksen on huolehdittava oma-aloitteisten verojen maksuista niiden määräpäivinä. Oma-aloitteisten verojen ilmoitusten tai maksujen viivästyminen johtaa viivästysseuraamuksiin ja mahdollisesti myös tiedon julkistamiseen verovelkarekisterissä.
Omavaraisuusaste-% Tunnusluku, joka kertoo miten vakaalla pohjalla yrityksen toiminta on. Mitä pienempi prosentti, sitä velkaisempi yritys on. Jos omavaraisuusaste on yli 50% se on erinomainen ja jos alle 15% se on puolestaan heikko.  Kertoo miten suuri osa varallisuudesta on katettu omalla pääomalla ja miten hyvin yritys kestää sen että jonakin vuonna tilikauden tulos olisi tappiollinen.
OmaVero/Verotili Asiointipalvelu veroasioiden hoitoon ja seuraamiseen. Veroasioita voidaan tarkastella ajantasaisesti.
Palkanlaskentaohjelma Ohjelman avulla voi hoitaa palkan laskemisen sekä palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset. Ohjelman avulla voi hoitaa palkan laskemisen sekä palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset.
Pankkivaltuutus Pankin kanssa tehtävä valtuutusasiakirja, jossa otetaan kantaa mm. missä muodossa pankki toimittaa sähköisen tiliotteen (kts. Sähköinen tiliote) taloushallintojärjestelmään. Tiliotteet saapuvat taloushallintojärjestelmään ja ko. järjestelmästä voidaan maksaa mm. ostolaskuja ilman verkkopankkiin kirjautumista.
PEPPOL-verkkolasku Peppol-verkkolasku on maiden rajat ylittävä verkkolasku, jota käyttää jo nyt myös osa suomalaisista yrityksistä Suomen sisällä laskutettaessa. Peppol-laskun tietosisältö on aina Eurooppa normin mukaista ja totuttua tiukempaa tietosisällön oikeellisuuden puolesta. Valtiokonttori on Suomessa vaatinut Eurooppa normin mukaisia verkkolaskuja alkaen 1.4.2021. Eurooppa normin mukainen lasku saa tiukasti toimivan Peppol formaatin sijaan olla myös löyhempää kansallista Finvoice 3.0 tai TEAPPS 3.0 formaattia.

Peppol-laskulla tai Eurooppa normin mukaisella kansallisella verkkolaskulla palvelet asiakastasi parhaiten. Laskujen tiukennettu tietosisältövaatimus mahdollistaa laskun vastaanottajalle mahdollisimman luotettavat automaattiset käsittelyt omassa taloushallinto- tai toiminnanohjausjärjestelmässään.

Lue lisää siitä, mitä jokaisen yrityksen olisi hyvä tietää Peppol-laskusta.

Poisto Kulu jaetaan poistoiksi useammalle vuodelle. Poistoja tehdään esimerkiksi kalustohankinnoista ja rakennuksista eli omaisuudesta joka kuluu. Kulu ei rasita vain hankintavuotta vaan jakautuu tasaisesti koko vaikutusajalleen.
Päiväkirja Listaus, jossa kirjanpidon tapahtumat esitetään järjestettyinä tositenumerojärjestyksessä. Mahdollistaa tietyn aikavälin tapahtumien tarkastamisen.
Pääkirja     Listaus, jossa kirjanpidon tapahtumat esitetään järjestettyinä tileittäin. Mahdollistaa esimerkiksi yksittäisen kirjanpitotilin tapahtumien seuraamisen.
Quick ratio Maksuvalmiuden tunnusluku, joka mittaa miten hyvin lyhytaikaiset saamiset (esim. myyntisaamiset) ja kassavarat yhdessä kattavat lyhytaikaiset velat (esim. osto- ja verovelat). Lukua voidaan vertailla saman toimialan yritysten kesken. Tunnusluvun ollessa yli 1,5, se on erinomainen ja tunnusluvun ollessa alle 0,3 se on heikko. - Hyvä quick ratio kertoo, että yritys selviytyy varmemmin yllättävistä menoista.
Suoriteperusteinen kirjanpito Tulot ja menot kirjataan sillä hetkellä kun tavara/palvelu on vastaanotettu tai luovutettu. Kirjanpito on ajan tasalla ja taloutta voidaan tarkastella luotettavasti.
Sähköinen kuitti Sähköinen kuitti on korttiostoksesta taloushallintoon toimitettu tosite PDF-kuvana kuitin tiedot valmiiksi tunnistettuna.

Laskulla ostamisen lisäksi myös jokainen yrityksen nimissä olevalla pankki- ja luottokortilla tehty osto tarvitsee taloushallintoon tositteen eli kuvan ostokuitista, jotta kirjanpitäjä tietää millaiseksi kuluksi ostosumma kirjanpitoon tiliöidään ja jotta tilintarkastus sekä mahdollinen verotarkastus hyväksyy maksetun summan yritykselle tilikauden kuluksi.

Korttiostojen kuittien toimittaminen sähköisesti on tehty erittäin helpoksi mobiili-applikaatioiden kautta. Applikaation avulla saat kuitit toimitettua heti kirjanpitäjälle oston jälkeen, jolloin vältyt myös kuittien hukkumiselta ja myöhemmin selvittämiseltä. 

Sähköinen taloushallinto Taloushallinnon osa-alueet kuten myynti - ja ostolaskujen käsittely sekä maksuliikenne hoidetaan yhdessä paikassa eli ns. pilvipalveluna toimivassa taloushallinto-ohjelmassa. Mahdollistaa yrityksen taloudellisten resurssien hallinnan ja valvonnan ajantasaisesti mistä ja milloin tahansa. Tieto on käytettävissä heti yrityksen omistajien ja kirjanpitäjän välillä. 
Sähköinen tiliote Taloushallintojärjestelmään saapuva yrityksen tiliote. Mahdollistaa automaation, kuten myyntilaskujen kuittaantumiseen automaattisesti, jolloin myyntireskontra pysyy ajantasalla.
Sähköinen kirjanpito Kirjanpito hoidetaan sähköisessä järjestelmässä. Mahdollistaa yrityksen kirjanpidon ja sen seurannan ajantasaisesti mistä ja milloin tahansa.
Sähköinen laskutus Mahdollistaa asiakkaalle rakenteisessa sähköisessä muodossa lähetettävän laskun eli verkkolaskun/e-laskun, joka voidaan käsitellä automaattisesti. Lasku on perillä vastaanottajalla lähes välittömästi. Laskua ei tarvitse erikseen tulostaa tai skannata.
Sähköinen allekirjoitus Sähköinen tapa allekirjoittaa dokumentteja allekirjoittajan paikasta riippumatta. Nopeuttaa ja suoraviivaistaa allekirjoitusprosessia. 
Taloushallinnon järjestelmä     Kts. taloushallinto-ohjelma.  
Taloushallinto Pitää sisällään mm. kirjanpidon, tilinpäätökset, budjetoinnin, laskutuksen, laskujen maksun, palkanlaskennan ja viranomaisilmoitukset. Auttaa huolehtimaan yrityksen rahojen riittävyydestä ja tuottaa talouteen liittyvää ajantasaista tietoa.
Taloushallinto pilvipalvelu Kts. sähköinen taloushallinto.  
Taloushallinto-ohjelma Sisältää työkalut taloushallinnon kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Tehostaa ja helpottaa työtä, vähentää virheitä.
Tase Taloudellinen raportti, jonka osia ovat vastaavaa (varat), vastattavaa (oma pääoma ja velat). Kertoo yrityksen taloudellisen aseman ja rahatilanteen eli mitä varoja yrityksellä on ja miten ne on rahoitettu.
Tilinpäätös / Tasekirja Tilikausittain laadittava fyysinen tai sähköinen dokumentti, joka sisältää lain vaatimat tilinpäätöstiedot. Tilinpäätös sisältää vähintään tilikauden tuloslaskelman, taseen sekä liitetiedot, jotka täydentävät tilinpäätöstietoja. Liitetietoja on mm. henkilöstön lukumäärä.  Kertoo yrityksen taloudellisen tilanteen ja toimii näin yrityksen sekä myös ulkopuolisten tahojen päätöksenteon tukena (esim. rahoittaja).
Tosite Todistusaineisto yrityksen liiketapahtumasta. Todentaa liiketapahtuman tapahtumisen esim. lasku, kuitti, vuokrasopimus, ajopäiväkirja.
Tuloslaskelma     Taloudellinen raportti, josta selviää yrityksen tuotot ja kulut. Kuvaa liiketoiminnan kannattavuuden sekä sitä mistä eristä tuotot sekä kulut ovat muodostuneet.
Vakavaraisuus Yrityksen kyky suoriutua esimerkiksi uusista hankinnoista myyntituottojen avulla, ilman erillistä rahoitusta. Mittarina toimii esimerkiksi omavaraisuusaste-%. Hyvä vakavaraisuus merkitsee yritykselle sitä, että se pystyy tekemään hankintoja ilman lisärahoitusta ja kestää mahdolliset muutokset esimerkiksi markkinatilanteessa. Vakavaraisuus mahdollistaa myös lisärahoituksen saamisen tarvittaessa.
Vastaavaa Taseen osa, joka kertoo yrityksen varoista kuten kalustosta, myyntisaamisista ja rahavaroista. Näyttää missä yrityksen varat ovat kiinni lyhyen ajan (esim. myyntisaamiset) tai useamman vuoden ajan (kalusto). 
Vastattavaa Taseen osa, joka kertoo miten yrityksen varat on rahoitettu. Vastattavaa jakaantuu omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. Näyttää oman pääoman eli edellisten ja kuluvan tilikauden voitot ja esimerkiksi osakepääoman sekä vieraan pääoman kuten pankkilainat, ostovelat ja verovelat. Vieraasta pääomasta on myös nähtävissä mikä osa veloista erääntyy alle vuoden aikana (lyhytaikaiset velat) tai yli vuoden aikana (pitkäaikaiset velat).
Verkkolasku / E-lasku Yritysten välinen sähköinen lasku / kuluttajalle lähetettävä sähköinen lasku. Laskujen kierto nopeutuu ja helpottuu, lisäksi kuluja säästyy.
Verkkolaskuoperaattori Verkkolaskujen välittäjä, joka toimittaa laskun lähettäjältä vastaanottajalle sähköisesti. Mahdollistaa verkkolaskujen lähetyksen ja/tai vastaanottamisen sähköisesti.
WS-kanava     Pankkiyhteyskanava (Web Services -kanava). Mahdollistaa yhteyden pankin palveluihin suoraan taloushallinto-ohjelmistosta.
Yksityisotto ”Toiminimen palkka” eli palkanmaksun sijaan toiminimiyrittäjä nostaa rahaa yrityksensä tililtä. Vaikka yksityisottoja voi nostaa itse määrätyn määrän, tulee huolehtia että rahavarat riittävät yritystoimintaan sekä mm. tuloverojen maksuun, koska yksityisnostot eivät ole yrityksen kulua. Yksityisotto vähentää yrityksen omaa pääomaa.
Yksityissijoitus Toiminimiyrittäjän rahan siirto yrityksen tilille. Suurentaa yrityksen kassavaroja sekä omaa pääomaa.

 

Tilitoimisto auttaa lukujen tulkinnassa

Taloussanasto auttaa sinua ymmärtämään eri termien merkitystä. Saadaksesi yrityksesi menestymään, sinun ei kuitenkaan tarvitse olla talouden ammattilainen. On tärkeää, että voit keskittyä yrityksesi ydinosaamiseen.

Hyvä tilitoimisto onkin kullan arvoinen kumppani yrityksesi rinnalle. Mikäli sinulla ei vielä ole hyvää tilitoimistoa käytössäsi, etsi sellainen. He auttavat sinua luotsaamaan yrityksesi tiedon perusteella kohti haluttuja tavoitteita!

tilitoimisto-konsultaatio-yritykselle

Mistä löydän hyvän tilitoimiston?

Paras tilitoimisto ei aina ole se lähin tai ensimmäisenä mieleen nouseva. Lue Opas tilitoimiston valintaan, ota käyttöösi tarjouspyyntöpohja ja valitse se yrityksellesi oikeasti parhaiten sopiva toimisto!

 

Lue opas tilitoimiston valintaan

Uuden-sukupolven-taloushallinto-ohjelmisto

Fennoa - helppo käyttää myös ilman aikaisempaa kokemusta 


Fennoan toiminnot muodostavat loogisen kokonaisuuden, joka on helppo ymmärtää. Kaikki tarvittava, niin toiminnot kuin dokumentitkin, löytyvät samasta paikasta, jolloin yrittäjän ja tilitoimiston välinen yhteistyö on tehokkaimmillaan. Fennoaan on myös helppo yhdistää muita ohjelmia. 


Asiakastyytyväisyystutkimuksemme tulosten perusteella Fennoa on uuden sukupolven ohjelmistojen selkeä ykkönen. Saat sen käyttöösi kumppanitilitoimistoistamme kautta koko maan.

 

Tutustu Fennoaan
maksa-lasku-mobiilisovellus-fennoa-mobiili-www
Lisätietoja Fennoasta
Fennoa logo300 px